Krtek je prevít. Na zahradě i v kuchyni

I v domácnosti se můžeme setkat s popálenina, způsobenými žíravou chemií. Například při čištění zaneseného odpadu. Ty mohou vzniknout kontaktem kůže nebo očí s chemikáliemi, které používáme.

Jedná se o různé agresivní čisticí prostředky, odmašťovače trub a grilů, kyseliny na čištění kovů nebo louhy na čištění odpadů a různá agresivní bělidla. Velmi nebezpečné jsou i výpary těchto látek, které mohou způsobit vážné a trvalé poškození dýchacích cest. První pomoc tedy rozhodně nepodceňujte.

Popáleniny způsobené žíravinami patří mezi vážná zranění, která mohou vzniknout při kontaktu kůže nebo očí s chemikáliemi nacházejícími se v mnoha domácnostech. Žíraviny mohou zahrnovat čisticí prostředky, odmašťovače, kyseliny, louhy a další chemikálie. Tyto látky mohou způsobit vážné poškození tkání, které vyžaduje okamžitou a správnou první pomoc. Při používání všech těchto látek vždy používejte kvalitní ochranné rukavice a mějte úplný oděv, kdyby na vás část tekutin vystříkla nebo se vylila. Vždy zajistěte velmi dobré větrání.

Velmi nebezpečné je čištění dopadů krtkem nebo jinými louhy. Používejte rukavice a ochranné brýle nebo plexisklový štít. Nikdy nepřekračujte doporučené množství a mějte na paměti, že agresivní látka může z dopadu kdykoliv vybublat nebo vystříknout zpět. Stejně tak může poškodit potrubí a dostat se ven například poškozeným sifonem pod umyvadlem. 

Nespotřebované prostředky vždy dobře uzavřete originálním víčkem, uložte v zamykatelné skříňce mimo dosah dětí a zajistěte proti převržení. Nikdy je nepřendávejte do jiných nádob, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Pokud už musíte použít jinou nádobu, ujistěte se, že je vhodná pro uchování dané chemikálie, je dobře uzavíratelná a důsledně a viditelně ji označte popisem obsahu.

První pomoc při popáleninách žíravinami

Kůže

 • Odstraňte zdroj poleptání. Pokud je to možné, odstraňte kontaminovaný oděv, který přišel do kontaktu s žíravinou.
 • Okamžitě oplachujte postiženou oblast velkým množstvím studené tekoucí vody po dobu nejméně 20 minut. Nikdy nepoužívejte led nebo velmi studenou vodu.
 • Nepokoušejte se neutralizovat kyselinu zásadou nebo naopak, protože to může zhoršit poškození tkání.
 • Po opláchnutí zakryjte postiženou oblast sterilním obvazem nebo čistým hadříkem.
 • Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, zejména pokud je popálenina rozsáhlá, hluboká nebo na citlivém místě.

Oči

 • Okamžitě začněte oplachovat postižené oko velkým množstvím čisté vody nebo fyziologického roztoku. Oplachujte nejméně 20 minut, snažte se udržet oko otevřené během oplachování.
 • Ihned po oplachování vyhledejte lékařskou pomoc nebo zavolejte záchrannou službu. Zásah odborníka je nezbytný, protože žíraviny mohou způsobit vážné poškození oka a trvalé následky na zraku.
 • Pokud má postižená osoba kontaktní čočky, pokuste se je odstranit během oplachování, pokud to nezpůsobuje zbytečné zdržení.

Inhalace / nadýchání se výparů 

 • Přesuňte postiženou osobu na čerstvý vzduch co nejrychleji.
 • Pokud má osoba problémy s dýcháním, udržujte ji v klidu a v pohodlné poloze. Pokud dýchání selže, zahajte resuscitaci a okamžitě zavolejte záchrannou službu.
 • I při mírných příznacích inhalace žíravin je nutné vyhledat lékařskou pomoc, protože účinky mohou být zpožděné a závažné.

Kupte charitativní chňapku a podpořte dobrou věc

Používáním této kuchyňské rukavice ochráníte své ruce před popálením, a navíc podpoříte Kliniku popáleninové medicíny Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Jejím posláním je léčba a prevence popálenin.